Advertorial

41 de decizii pentru orasul Buzau

 D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 133,alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

          Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentruluni, 21 octombrie 2019, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2019” domnului Costel Vînătoru;

2.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite;

3.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

4.- proiectul de hotărârepentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al III-lea, 2019;

5.- proiectul de hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și dotarea unei noi creșe în Buzău” COD SMIS 129523; Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4; Apel de proiecte nr: POR/296/4/4/ Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

6.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

7.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Regenerarea spațiului urban adiacent Parc Tineretului – crerea unui spațiu activ de recreere” COD SMIS 129253; Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2; Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconvesie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Apel de proiecte POR2017/4/4.2/1;

8.- proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ;

9.- proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din cadrul Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”;

10.- proiectul de hotărâreprivind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020;

12.- proiectul de hotărâreprivind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale;

13.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 31.10.2019, ora 13:00, respectiv 01.11.2019, ora 13:00;

14.- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/30.09.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014 – 2020” şi mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susţină şi să voteze  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor;

15.- proiectul de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău;

16.- proiectul de hotărâre privind schimbarea locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, de aceeaşi categorie, din locuinţele pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâreprivind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;

18.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;

19.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Vernești;

20.- proiectul de hotărâreprivind aderarea comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu, judeţul Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

21.- proiectul de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018  privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta;

22.- proiectul de hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III);

23.- proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău;

24.- proiectul de hotărâreprivind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău și S.C. TRANS BUS S.A. Buzău;

25.- proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

26.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan, în suprafață de 1.255 m.p., cu nr. cadastral 67661 situat în municipiul Buzău pe bulevardul Republicii, adiacent blocurilor 12A, 12B;

27.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.549 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 – 142;

28.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirilor de Aleea „Petuniilor” și Aleea „Brânduşelor” unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32;

29.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor bunuri imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ preuniversitar de stat;

30.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Bd. Unirii, nr. 203 (Cartierul Orizont) în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

31.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Patriei nr. 58, cu numărul cadastral 63.029, prin atribuire directă, către soţii Drăguţu Daniel şi Drăguţu Mariana – Carmen;

33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a acestor terenuri;

34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5   și nr. 7, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a acestor  terenuri;

35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu număr cadastral 54.811 (număr cadastral vechi 14.440), situat în strada Depozitului, nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

36.- proiectul de hotărâreprivind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, intersecţia Gară CFR Buzău;

37.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541;

38.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului intravilan, în suprafață de 66564 m.p., situat în Tarlaua 34, parcela 54, adiacent Centurii de Est;

39.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 39;

40.- raportul semestrului I 2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Urbis SERV S.R.L. Buzău;

41.- alte probleme ale activității curente.

 

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâriau fost inițiate de primarul municipiului Buzău (nr. 1 – 21 și 23 – 38). Proiectul de Hotărâre de la nr. 22 a fost inițiat de domnul consilier Roșioru Silviu – Laurențiu.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pepagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

 

 

 

 

 

Buzău, 15octombrie 2019

Nr.954

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole