Interviu

D I S P O Z I TI E

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

privind convocarea in sedinta ordinara a

Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

Intemeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E :

          Art. 1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 30mai 2019, ora 09,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare pentru modificarea tarifului de producere a energiei termice, din CAF-uri pe baza de gaze naturale, in municipiul Buzau,

de catre Societatea Comerciala “EcogenTherm” SRL Buzau;

2.- proiectul de hotarare pentru modificarea prețurilor locale de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice, pe baza de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipala ”RAM” Buzau;

3.-proiectul de hotarare pentru aprobarea documentației pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentațieiprivind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, intreținerea si exploatarea zonelor de parcare si a parcarilor

de resedința din municipiul Buzau;

5.- proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea targului de vara “DRAGAICA – 2019″;

6.- proiectul de hotarare privind indexarea, la nivelul municipiului Buzau, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%;

7.- proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Buzau  pe anul 2018;

8.- proiectul de hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unitații administrativ-teritoriale municipiul Buzau in vederea incadrarii in prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;

9.- proiectul de hotarare pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 ale Societatii Comerciale ” Piete, Targuri si Oboare ” S.A. Buzau;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale ” Piete, Targuri si Oboare ” S.A. Buzau;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

12.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

13.- proiectul de hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Funcționare al Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Buzau aprobat prin Hotararea nr.60/26.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

14.- proiectul de hotarare privind convocarea adunarii generale a actionarilor  a Societatii Comerciale Trans  Bus S.A. in vederea numirii unui administrator provizoriu si formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin Petrus;

15.- proiectul de hotarare privind convocarea adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale Piețe, Targuri si Oboare S.A. Buzau in vederea numirii unui administrator provizoriu si formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan;

16.- proiectul de hotarare privind luarea unor decizii legate de AdunareaGenerala Ordinara a Acționarilor Societații Comerciale « Compania de Apa »  S.A Buzau, din data de 30.05.2019, ora 13.00, sirespectiv 31.05.2019, ora 13.00;

17.- proiectul de hotarare privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societații Comerciale « Compania de Apa »  S.A Buzau, din data de 30.05.2019, ora 14.00, si respectiv 31.05.2019, ora 14.00;

18.- proiectul de hotarare pentru aprobarea actualizarii documentației de avizare a lucrarilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Stadion atletism si refacere imprejmuire teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzau”;

19.- proiectul de hotarare privind imputernicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara BUZAU-MARACINENI sa aprobe, sa atribuie si sa incheie in numele si pe seama municipiului Buzau, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ce se va incheia intre asociație si operatorul de transport regional S.C. TRANSBUS S.A.;

20.- proiectul de hotarare privind indreptarea unei erori materiale strecurata in H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2018 prin care s-a aprobat renumerotarea administrativa a imobilelor de pe Bulevardul Maresal Averescu si arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Nicolae  Balcescu, municipiul Buzau, pe strazi, cat si atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ”Strada Maresal Averescu” in ”Bulevardul Maresal Averescu”;

21.- proiectul de hotarare privind indreptarea unei erori materiale strecurata in H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Democratiei, municipiul Buzau, pe strazi, cat si atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ”Strada Colonel Ion Buzoianu” in ”Strada I.C. Bratianu”;

22.- proiectul de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini a unui teren situat in municipiul Buzau, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a sotilor Nedelcu Florin si Nedelcu Mihaela – Loredana;

23.- proiectul de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini a unui teren situat in municipiul Buzau, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32a sotilor Stefanescu Paul si Stefanescu Olga;

24.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzaua terenurilor aferente unor strazi.

          25.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau, strada Gogu Vicatus nr. 29;

26.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unor terenuri proprietate privata a municipiului Buzau, aferente imobilelor case de locuit, situate pe strada Pamfil Seicaru, nr. 24, nr. 32, nr. 22, nr. 30 si nr. 7, in municipiul Buzau, cartier Orizont;

27.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru, nr. 28, cartier Orizont;

28.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru, nr. 14, cartier Orizont;

29.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru, nr. 26, cartier Orizont;

30.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada iunie – august 2019;

31.- informare cu privire la incheierea contractului pentru preluarea responsabilitații gestionarii deseurilor de ambalaje pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Buzau;

32.- diverse.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

 

P R I M A R,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZA:

                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Eduard Pistol

Buzau, 17mai 2019

Nr. 416

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole