Interviu

Încă șase blocuri din municipiul Buzău intră în refacere energetică

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MAI 2024

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de 28 mai 2024, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 129 din 21.05.2024 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Bogdan-Emanuel DRAGOMIR;

2. Proiect de hotărâre nr. 117 din 07.05.2024 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 122 din 30.06.2023 privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr.134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr.213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 118 din 10.05.2024 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2023 ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 119 din 13.05.2024 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 120 din 14.05.2024 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare al Centrului rezidențial, precum și al Serviciului de îngrijiri la domiciliu din Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Alexandru Marghiloman”;

6. Proiect de hotărâre nr. 121 din 14.05.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E ÷ 6E ÷ 8E + ETH, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE”;

7. Proiect de hotărâre nr. 122 din 15.05.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii RER SUD S.A., din data de 28.05.2024, ora 14:00, respectiv 29.05.2024, ora 14:00;

8. Proiect de hotărâre nr. 123 din 15.05.2024 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU S.G.A. BUZĂU“;

9. Proiect de hotărâre nr. 124 din 17.05.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 13.00;

 

10. Proiect de hotărâre nr. 125 din 17.05.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 30.05.2024, ora 15.30, şi respectiv 31.05.2024, ora 12.00;

11. Proiect de hotărâre nr. 126 din 17.05.2024 pentru aprobarea dării în folosință gratuită Parohiei Tuturor Sfinților” Buzău a imobilului cu numărul cadastral 66557-C7 – “Muzeul Eroilor”, proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Calea Eroilor, nr. 8;

          12. Proiect de hotărâre nr. 127 din 20.05.2024 privind modificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

13. Proiect de hotărâre nr. 128 din 20.05.2024 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului Municipiului Buzău, pe trimestrul I 2024;

14. Proiect de hotărâre nr. 130 din 21.05.2024 privind alipirea a două imobile proprietate publică a Municipiului Buzău, având numerele cadastrale 60019 și 74661, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541;

  •  

           15. Proiect de hotărâre nr. 131 din 21.05.2024 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

 

16. Proiect de hotărâre nr. 132 din 21.05.2024 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită către Universitatea din București, asupra unor spații pentru învățământ în imobilul proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Academiei, nr. 1;

17. Proiect de hotărâre nr. 133 din 21.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE A – ZONA CENTRALĂ DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;

18. Proiect de hotărâre nr. 134 din 21.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A1 – ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;

19. Proiect de hotărâre nr. 135 din 21.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE B1 – ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;

20. Proiect de hotărâre nr. 136 din 21.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE C1 – ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;

21. Proiect de hotărâre nr. 137 din 21.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE D – ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;

22. Proiect de hotărâre nr. 138 din 21.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDAREA SI REABILITAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE E – ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL BUZAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;

23. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole