MUNICIPIUL BUZĂU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE privind reluarea activităților din incinta platformei Drăgaica și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19, pe perioada stării de alertă

Având în vedere:

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență nr. 93478/26.08.2020;

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-prevederile HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

– Adresa nr. 93028/25.08.2020 a Societății Piețe Târguri și Oboare Buzău prin care solicită reluarea activităților din Talciocul Drăgaica.

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă reluarea activităților din incinta platformei Drăgaica începând cu data de 30 august 2020 cu respectarea  măsurilor din Regulamentul prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Societatea Piețe Târguri și Oboare va asigura personal calificat, materialele de protecție și dezinfecție necesare desfășurării activității în condiții sigure, fără să existe riscul transmiterii virusului COVID-19.

Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

Constantin Toma

                                                                                                                       Secretariatul tehnic

                                                                                                                            Marian Popa

Buzău  26  august 2020 Nr.11                                                   

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 11/26.08.2020

Regulamentul pentru organizarea talciocului, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

  1. Prezentul document conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru desfășurarea talciocului DRĂGAICA denumit în continuare târg. Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, șef serviciu, administrator, etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2, de către angajați, agenții economici și vizitatori.
  2. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;

c) carantină la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și anunțarea direcției de sănătate publică județene ;

d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant  pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate; igienizarea regulată a mâinilor este preferabilă portului de mănuși de unică folosință;

3. Măsuri care privesc agenții economici ce desfășoară activitate în târg:

a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul / al echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);

b) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul spațiului aferent desfășurării activității;

c) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 metri între oricare două persoane;

d) promovarea măsurilor de igienă individuală;

e) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrare în spațiul delimitat al evenimentului;

f) instruirea personalului privind măsurile de igienă;

g) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;

4. Măsuri care privesc accesul și contactul cu vizitatorii:

a) măsurarea temperaturii cu termometru noncontact la intrarea în incinta târgului

b) la intrare se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) precum și a celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3 °C;

c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C se recomandă repetarea temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus.

d) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică;

e) accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5m  prin montarea de marcaje;

f) limitarea accesului vizitatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între persoane;

g) accesul vizitatorilor va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata prezenței în incinta târgului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

h) persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;

i) stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice;

j) plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul;

k) pe cât posibil, tichetele vor fi scanate, se va evita ruperea sau atingerea tichetelor;

l) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane.

m) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m;

n) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;

o) dezinfectarea toaletelor   la fiecare 2 ore;

p) se vor evita situațiile care presupun un contact îndelungat (mai mult de 15 minute la o distanță mai mică de 1,5 m).

Articolul precedentCuplurile de aur din Maracineni au fost premiate
Articolul următorDor de fan cosit si de aroma primei pastrame