ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre:

  • proiect de hotărâre privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 iulie 2021, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi astfel modificări ca urmare a eventualelor propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotărâre, precum și a demersurilor inițiatorului proiectului de hotărâre.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

      

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105 din data de 21.05.2021

privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

        Având în vedere:

        – referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 117/CLM/21.05.2021;

          – raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 63.227/21.05.2021;

          – avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

– avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

– prevederile art. 95, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

– prevederile art. 5, art. 13, alin. (1) și (3) și a art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

– adresa nr. ______/__.__.2021 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri.

In temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (14) și ale art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se aprobă organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din Municipiul Buzău privind modificarea limitei teritoriale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, în sensul integrării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești în perimetrul administrativ al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău.

Art. 2 – Cu ocazia referendumului, cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU la următoarea întrebare:

”Sunteți de acord cu unirea comunei Țintești cu municipiul Buzău?”

Art. 3 – Se stabilește ziua de duminică, 03 octombrie 2021, ca dată a desfășurării referendumului prevăzut la art. 1.

Art. 4 – Sumele necesare desfăşurării referendumului vor fi alocate din bugetul Municipiului Buzău.

          Art. 5 – Primarul municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

     Constantin Toma          

                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                   

                         Eduard Pistol

Articolul precedent„Buzăul citește” – magia cărții pentru copii
Articolul următorBuzăul va avea o bancă mai valoroasă decât Banca Națională a României