DISPOZIȚIE

       privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii IANUARIE 2022

      a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru JOI, 27 ianuarie 2022, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1 – Proiect de hotărâre nr. 240 din 15.12.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ SERVICE”;

2 – Proiect de hotărâre nr. 241 din 15.12.2021 privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE, Str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”;

3. – Proiect de hotărâre nr. 245/23.12.2021pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2022 – 2023;

          4. – Proiect de hotărâre nr. 246 din 27.12.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2”;

5.- Proiect de hotărâre nr. 2/12.01.2022privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “TRANS BUS” S.A. Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău;

6.- proiect de hotărâre nr. 3/12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “URBIS SERV” S.R.L. Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău;

7.- proiect de hotărâre nr. 4/12.01.2022 privind darea în administrare către Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău a unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Söter”, situat în municipiul Buzău, Aleea Școlilor nr. 5;

 

8.- proiect de hotărâre nr. 8/18.01.2022 privind înființarea secției sportive ″Sportul pentru toți″ la Sport Club Municipal Gloria Buzău;

9.- proiect de hotărâre nr. 9/19.01.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare a două stații de autobuz cu alveolă pe Șoseaua București (zona Yazaki România S.R.L.), municipiul Buzău”;

 

10.-proiect de hotărâre nr. 10/20.01.2022privind aprobareaCONTRACTULUI – CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MUNICIPALE (COLECTATE ȘI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL BUZĂU), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA.

11. Diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Articolul precedent(P) Rezultatele concursului de ocupare a unor posturi de asistent medical în orașul Buzău
Articolul următorVânătorii caută un urs periculos în Bisoca!