Consilierii județeni se întrunesc pe 27 ian 2023 în prima ședință importantă din noul an.

Anexăm întocmai deciziile ce reglementează ședința Consiliului Județean Buzău.

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 20

privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 27 ianuarie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 4/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026;

3. Proiect de hotărâre nr. 6/2023 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

4. Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 8/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 9/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 10/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 11/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 12/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

10. Proiect de hotărâre nr. 13/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 15/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 16/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 17/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 18/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 20/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023;

18. Proiect de hotărâre nr. 21/2023 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 23/2023 pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Largu, prin Consiliul Local Largu, pentru un sector din drumul județean DJ 214 A, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Largu, cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău”;

22. Proiect de hotărâre nr. 25/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Pârscov, prin Consiliul Local Pârscov, pentru un sector din drumul județean DJ 203 L, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov”;

23. Proiect de hotărâre nr. 26/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii de personal și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

24. Proiect de hotărâre nr. 27/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian! Buzău;

25. Proiect de hotărâre nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat;

26. Proiect de hotărâre nr. 29/2023 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2022;

27. Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022;

28. Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2023 -2024;

29. Proiect de hotărâre nr. 32/2023 pentru exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat;

30. Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2023;

31. Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 17.02.2023;

32. Proiect de hotărâre nr. 35/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele din grupa 05 aferente Programului județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe toate traseele la nivelul județului Buzău;

II. NOTE, RAPOARTE

1. NOTĂ de CONCLUZII privind înființarea și organizarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Buzău;

2. Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială în anul 2022, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-31 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert pct. 32.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 27 ianuarie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-32;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-32;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-18, 21,22,26,29-31;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 1-17,25,27,29-32;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-17,19,20,23,24,28-31.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 19 IANUARIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

În același timp, tot mâine se dscută și înființarea Serviciului Salvamont la Buzău.

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
Colectivul de lucru constituit prin HCJ Buzău nr. 253/2022
Nr. 21657/30.12.2022
NOTĂ DE CONCLUZII
privind înființarea și organizarea Serviciului Public Județean
SALVAMONT Buzău

 • elaborată în temeiul art 2 alin. 2 din Hotărârea
  Consiliului Județean Buzău nr. 253/2022 –
  I. Cadrul legislativ
  Activitatea de prevenire a accidentelor montane și organizarea activității
  de salvare în munți este reglementată Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind
  organizarea și defășurarea activității de turism în România, cu modificările și
  completările ulterioare.
  Înființarea și organizarea serviciilor publice județene SALVAMONT este
  reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor
  măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de
  salvare în munţi, care, prin articolul 2 stabilește obligația consiliilor
  județene în a căror rază administrativ-teritorială se află trasee montane
  și/sau pârtii de schi să organizeze astfel de servicii care coordonează
  activitatea de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a
  persoanelor accidentate și a bolnavilor. În caz contrar, constituie
  contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei.
  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul
  anume împuternicit al Ministerului Turismului.
  Deoarece finanțarea înființării și funcționării serviciului se asigură integral
  de la bugetul Județului Buzău, supus la numeroase constrângeri financiare,
  autoritatea deliberativă – Consiliul Județean Buzău nu a înființat până în prezent
  acest serviciu, acoperind activitatea de intervenție pe baza unor convenții de
  colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău și Inspectoratul pentru
  Situații de Urgență “Neron Lupașcu” al județului Buzău.
  Având în vedere analizele efectuate de Ministerul Afacerilor Interne, prin
  Departamentul pentru Situații de Urgență precum și cazuistica înregistrată la
  nivelul unității teritorial-administrative Județul Buzău s-a reiterat obligația de
  înființare a acestui serviciu public județean de SALVAMONT încă din anul 2021.

 • 2
  Mai mult decât atât, obligația legală imperativă se corelează cu acreditarea
  Ținutului Buzăului ca Geoparc UNESCO, a obligativității identificării și omologării
  traseelor turistice din arealul județului Buzău.
  II. Dotare minimă prevăzută de legislație
  În Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 au fost stabilite
  baremuri de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT şi a cabanelor cu
  instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare şi cu materiale pentru
  intervenţie, salvare şi transport al bolnavilor şi turiştilor accidentaţi în zona
  montană.
  Pentru asigurarea funcționării în condiții optime a activității de prevenire a
  accidentelor montane şi organizare a activităţii de salvare în munţi, Asociația
  Națională a Salvatorilor Montani din România a emis decizii pentru suplimentarea
  baremurilor minime obligatorii.
  Toate aceste baremuri sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezenta Notă.
  III. Acreditare și atribuții principale ale Serviciului public judeţean
  SALVAMONT
  În scopul asigurării de servicii de salvare și de prevenire a accidentelor
  montane la cel mai bun nivel, în România, începând cu anul 2016 a fost
  implementat un sistem de verificare și acreditare a structurilor salvamont.
  Procesul de evaluare urmărește verificarea modului de organizare,
  structura funcțională, resursele umane, materiale și financiare ale serviciilor
  SALVAMONT și este derulat de o comisie formată din reprezentanți ai Asociației
  Naționale a Salvatorilor Montani, Consiliului Național al Serviciilor Publice
  SALVAMONT și ai Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI.
  În urma diverselor etape de evaluare, certificare și brevetare structurile
  SALVAMONT din România primesc după întrunirea cerințelor necesare,
  următoarele certificate și acreditări:
 • Certificat de acreditare al Serviciului Public SALVAMONT privind
  desfășurarea de activități de prevenire a accidentelor montane și de salvare în
  munți;
 • Certificat de atestare a capacității operative de intervenție a formației
  SALVAMONT din cadrul Serviciului Public SALVAMONT;
 • Certificat privind capacitatea operativă de intervenție cu echipaj canin
  pentru căutarea-salvarea în avalanșă;
  3
 • Certificat de acreditare a structurilor SALVAMONT ca furnizori de formare
  profesională în ocupația de salvator montan.
  În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003,
  serviciul public judeţean SALVAMONT are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea
  de salvare montană în judeţ;
  b) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane;
  c) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi
  reabilitare a traseelor montane din judeţ;
  d) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi
  transmiterea acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii
  acestora;
  e) asigură permanența la punctele şi refugiile SALVAMONT;
  f) verifică îndeplinirea obligaţiilor deținute de persoanele fizice sau juridice
  care administrează cabane montane;
  g) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în
  judeţ;
  h) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană
  prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului
  judeţean.
  IV. Numărul minim de personal
  În urma consultărilor avute cu celelalte structuri/servicii de SALVAMONT
  din țară, se propune următoarea organigramă pentru Serviciul Public Județean
  SALVAMONT Buzău:
  a) director;
  b) compartiment de specialitate (minim 6 salvatori montani);
  c) compartiment buget, contabilitate, resurse umane și administrativ;
  d) compartiment juridic, achiziții publice și contracte.
  Conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003,
  Serviciul public județean SALVAMONT își constituie formațiile astfel:
  a) prin încheierea de contracte de muncă, contracte de colaborare sau
  contracte de voluntariat cu fiecare salvator montan, în baza legislației în vigoare;
  b) prin încheierea de contracte civile de prestări de servicii cu societăți
  civile profesionale de salvatori montani sau cu organizații neguvernamentale
  care au ca scop salvarea montană și care pun la dispoziție întreaga echipă sau
  echipele necesare activității de salvare montană.
  Formația de salvare montană este alcătuită din minimum 6 membri
  salvatori montani, iar unul dintre aceștia va fi ales șef al formației.
  Pentru ca o persoană să dobândească calitatea de salvator montan trebuie
  să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  4
  a) are vârsta de cel puţin 18 ani;
  b) nu are antecedente penale;
  c) are o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin fişa
  medicală;
  d) a parcurs formele de pregătire profesională şi a efectuat un stagiu
  de aspirantură, stabilite de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din
  România;
  e) are o conduită demnă şi morală;
  f) a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociaţia
  Naţională a Salvatorilor Montani din România.
  Numărul formațiilor SALVAMONT este stabilit prin hotărâre a consiliului
  județean sau local, după caz, cu consultarea Asociației Naționale a Salvatorilor
  Montani din România, în funcție de caracteristicile zonei montane, de afluența
  turiștilor, schiorilor și alpiniștilor în zona montană respectivă.
  Formația de salvare montană este dotată de către consiliul județean cu
  materiale de intervenție, salvare și transport al accidentatului sau al bolnavului.
  Fiecare membru al formației SALVAMONT este dotat cu echipament și trusă de
  prim ajutor.
  V. Formare personal
  Profesia de salvator montan presupune riscuri asumate, impune foarte
  bune aptitudini sportive, fizice si psihice, bună pregătire în orientarea în teren,
  prim ajutor, capacitate de observare, analiza și decizie, abilități interpersonale
  dezvoltate, capacitate de lucru în echipă, program de lucru îndelungat,
  imprevizibil și în condiții grele: stres, întuneric, condiții meteo extreme, încarcare
  psihică mare, mediu infestat microbiologic, influența permanentă a factorilor de
  risc, etc.
  Salvatorul montan este persoana calificată profesional să desfășoare
  activități de patrulare preventivă, de asigurarea permanenței în bazele, punctele
  și refugiile SALVAMONT, de căutarea persoanei dispărute sau rătăcite, acordarea
  primului ajutor medical în caz de accidentare și transportarea accidentatului sau
  a bolnavului până la predarea acestuia la Ambulanță/SMURD/elicopter sau la
  prima unitate sanitară.
  Echipele de salvatori montani sunt formate din personal angajat și din
  voluntari, toți având aceeași pregătire profesională.
  În România profesia de salvator montan este reglementată prin Legea nr.
  200/2004 completată cu OUG nr. 109/2007 și este încadrată la Profesiile
  reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de
  studii superioare, având codul COR 541904.
  5
  În conformitate cu art. 24 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind
  instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea
  activității de salvare în munți, poate deveni salvator montan orice persoană care
  a parcurs formele de pregătire profesională și a efectuat un stagiu de
  aspirantură, stabilite de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România
  și a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociația Națională
  a Salvatorilor Montani din România.
  Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România a stabilit o perioadă
  minimă de doi ani de pregătire profesională pe plan local, realizată în centre
  SALVAMONT acreditate ca furnizori de formare profesională pentru stagiul de
  aspirant/debutant/avansat, timp de minim 360 de ore.
  În cadrul acestei perioade candidatul parcurge cele trei etape de formare,
  aspirant, debutant sau avansat și, în funcție de nivelul de cunoștinte deținute și
  a celor acumulate pe plan local în cadrul echipei SALVAMONT în cadrul căreia
  este în evidență și în cadrul Centrului de formare profesională SALVAMONT,
  poate să participe la formele de evaluare și atestare organizate la nivel național,
  structurate pe două etape – de vară și de iarnă, organizate pe nivele: salvator
  montan aspirant, debutant și avansat. În urma absolvirii acestor etape de
  evaluare, candidatul obține diploma de calificare în profesia de salvator montan,
  certificatul de competențe și atestatul profesional (HG nr. 77/2003, art. 24, litera
  f) documente care îi certifică competențele de practicare a acestei profesii, ca
  angajat sau ca voluntar, în cadrul unei echipe de salvare montană.
  Salvatorii montani au obligația de a participa la intervale stabilite de
  Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România la examene de reatestare
  prin care i se reconfirmă dreptul de liberă practică în profesia de salvator
  montan. Neparticiparea sau nepromovarea examenelor prevăzute de reatestare
  la fiecare trei ani duce la pierderea dreptului de liberă practică în profesia de
  salvator montan.
  Structurile SALVAMONT în cadrul cărora se parcurg stagiile de formare nu
  sunt școli de inițiere în schi sau alpinism, ramuri sportive în care aspirantul
  trebuie să dețină deja bune cunoștințe și abilități, fără de care, șansele ca să se
  formeze ca un bun salvator montan sunt foarte mici.
  Pentru acordarea asistenței medicale de urgență la locul accidentului,
  membrii formațiilor SALVAMONT vor efectua o perioadă de instruire la nivelul
  serviciilor de ambulanță județene sau al unităților de primire a urgențelor din
  cadrul spitalelor județene.
  La acțiunile de patrulare preventivă sau la intervențiile cu un grad redus
  de complexitate pot participa ca voluntari și persoane care nu au calitatea de
  salvator montan, cu acordul șefului formației de salvare montană, care va ține
  o evidență a acestora.
  6
  Membrii formaţiilor de salvare montană încheie asigurări pentru
  răspundere civilă profesională, de viaţă sau pentru accidente.
  Contravaloarea primelor de asigurare a salvatorilor montani angajaţi și
  voluntari din cadrul serviciilor publice județene este achitată de consiliile
  judeţene.
  *
 • *
  Județul Buzău este situat în partea de sud-est a României, în sud-estul
  Carpaţilor Orientali, axat pe cursul superior şi mijlociu al râului Buzău, are o
  suprafaţă de 6.102,6 km2 (2,6 % din teritoriul ţării), din care aproximativ 1900
  km2 zonă montană şi se învecinează cu judeţele Braşov şi Covasna la nord-vest,
  Vrancea la nord-est, Brăila la est, Ialomiţa la sud şi Prahova la vest.
  Buzăul ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului cu acelaşi
  nume, cuprinzând în mod armonios toate formele de relief: munţi în partea de
  nord, câmpie la sud, între acestea situându-se zona colinară subcarpatică.
  Altitudinea maximă se situează în Vârful Penteleu (1.772 m), iar cea minimă în
  Valea Călmăţuiului (40 m).
  Din punct de vedere geologic, munţii sunt constituiţi din așa numitul „flis”,
  reprezentat printr-o alternanță de gresii, marne, argile, şisturi şi, mai rar,
  conglomerate, toate strâns cutate, formând uneori cute-solzi, aliniate pe direcţia
  NE-SV. Vârsta rocilor este, în principal, paleogenă (aprox. 30-70 milioane de
  ani). În treapta subcarpatică domină marnele, argilele, nisipurile, pietrişurile,
  calcarele şi gresiile, depuse cu precădere în miocen şi pliocen (începând de acum
  30 milioane de ani, până în urmă cu un milion de ani) şi ondulate larg.
  Cele trei trepte de relief, la cadrul redus al judeţului, pot fi socotite în
  acelaşi timp şi zone, întrucât ele se extind, începând de la nord spre sud, una în
  continuarea celeilalte.
  Zona de munte a județului Buzău face parte din marea unitate a Carpaţilor
  de Curbură şi cuprinde două subunităţi principale: Munţii Buzăului şi Munţii
  Vrancei.
  Munţii Buzăului, aflaţi în cea mai mare parte pe teritoriul judeţului cu
  acelaşi nume, sunt constituiţi din 5 masive: Penteleu, Podu Calului, Siriu,
  Monteoru şi Ivăneţu.
  Munţii Vrancei încadrează latura nord-estică a judeţului. Este vorba de o
  fâşie îngustă, ce reprezintă versantul vestic al unor vârfuri importante, cum
  sunt: Lăcauţ (1776 m), Goru (1785 m), Giurgiu (1720 m), Muşa (1420 m),
  Pietrele înşirate (1476 m), Furu (1414 m). Acest sector nu prezintă diferenţe
  mari faţă de Penteleu, având aceeaşi structură şi morfologie (suprafeţe de
  7
  eroziune şi structurale, plaiuri întinse delimitate de abrupturi de sute de metri,
  alunecări şi prăbuşiri, bazinete şi îngustări).
  Până în prezent activitatea de salvare în munți a persoanelor accidentate
  a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău și
  Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Neron Lupașcu” al județului Buzău,
  cu care autoritatea publică județeană a încheiat protocoale/parteneriate prin
  care au fost asigurate o parte din dotările necesare pentru buna desfășurare a
  activității (autovehicule de teren, atv-uri, autospecială șenilată, carburant etc.).
  Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 107/2022 a fost aprobată
  Strategia Integrată de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău
  2021-2030, în care au fost stabilite obiectivele strategice și direcțiile de acțiune
  pentru dezvoltarea turismului în județul Buzău.
  Trebuie precizat și faptul că în luna aprilie 2022 a fost atestat de către
  UNESCO Geoparcul ”ȚINUTUL BUZĂULUI”, fiind al doilea geoparc atestat din
  România. Teritoriul acestuia include o zonă rurală care aparține administrativ de
  18 comune din zona de deal și munte din nord-vestul județului Buzău.
  Deși județul Buzău are un mare potențial de dezvoltare turistică, în prezent
  nu există trasee turistice montane omologate potrivit Ordonanței Guvernului nr.
  58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu
  modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 13 din Ordonanța Guvernului
  nr. 58/1998 ”Omologarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, precum
  şi a traseelor turistice montane se face de către Ministerul Turismului împreună
  cu consiliile judeţene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor
  elaborate de Ministerul Turismului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”
  Conform prevederilor art.3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003,
  serviciul public judeţean SALVAMONT are ca atribuţie principală și propunerea
  spre omologare sau desfiinţare a traseelor turistice montane. În aceste condiții
  este necesară înființarea acestui serviciu.
  După înființarea serviciului sunt necesare încheierea de parteneriate cu
  diverse instituții publice sau consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale
  din arealul deservit, precum: Direcția Silvică Buzău, Asociaţia Judeţeană a
  Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău, fondurile de vânătoare din areal,
  pensiuni turistice etc.
  Pentru stabilirea unui buget minim necesar înființării și funcționării
  serviciului, Grupul de lucru stabilit prin H.C.J. Buzău nr. 253/2022 a solicitat
  oferte de preț de la furnizorii de echipamente de profil și s-a consultat cu celelalte
  servicii de acest tip din județele limitrofe. Urmare analizei efectuate asupra
  ofertelor de preț și consultărilor avute a rezultat un proiect de buget prevăzut în
  Anexa nr. 3 la prezenta Notă.
  8
  În urma consultărilor avute, s-a elaborat un proiect de regulament de
  organizare și funcționare precum și organigrama și statului de funcții prevăzut
  în Anexa nr. 1 la prezenta Notă.
  Sediu – pentru sediul noului serviciu este exprimată de autoritățile locale
  din comuna Siriu și orașul Pătârlagele, disponibilitatea de a pune la dispoziție
  gratuit, spații deja identificate care urmează a fi evaluate.
  VI. CONCLUZII
 • înființarea serviciului este o obligație imperativă a Consiliului Județean
  Buzău care trebuie pusă în aplicare;
 • bugetul estimat este la nivelul unui an de funcționare, cu personal
  integral angajat. În 2023, după înființarea serviciului, vor fi etape organizatorice
  prealabile funcționării la parametrii minimi, în bugetul pe anul 2023 este
  prevăzută o sumă de 700.000 lei pentru a acoperi, parțial, organizarea
  funcționării serviciului (achizițiile dotărilor minime, angajari și formare personal
  de intervenție etc.);
 • funcționarea serviciului presupune, astfel cum s-a precizat, acreditarea
  acestuia.
  Colectivul de lucru constituit prin HCJ Buzău nr. 253/2022
  Secretarul General al Județului Buzău – Mihai Laurențiu GAVRILĂ – __
  Director executiv DJAPL – Mirela OPREA
Articolul precedent(P) O nouă vânătoare de comori în orașul Buzău
Articolul următor(P) Târg de Mărțișor pe Iazul Morilor