DISPOZIȚIE privind convocarea in sedinta ordinara a

Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a),alin. (5),art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 07august 2020, ora 10,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr.3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care să semneze “Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către municipiul Buzău, județul Buzău, Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”;

7.- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate  în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat  în şoseaua Constanței, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

11.- proiectul de hotărâreprivind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat  în şoseaua Brăilei, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uzși de interes public local – 4;

13.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua  35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina;

14.- proiectul de hotărâre privind ”Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021”;

15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităţilor de invaţămậnt preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unităţi;

16.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărârinr. 1-13au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Proiectul nr. 14 a fost inițiat de domnul consilier local Ionescu Constantin.

Proiectul nr. 15 a fost inițiat de domnul consilier local Vlad George Aurelian.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Articolul precedentDoamna Ghica si ritmul celei mai tinere comune
Articolul următorBuzaul trece oficial la economia circulara