Interviu

(P) Buzăul va avea centru de recreere și pregătire, în zona digului

26. Proiect de hotărâre nr. 178/25.08.2023 pentru aprobarea trecerii unui imobil - construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS - SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii AUGUST 2023

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

-Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 369/11.08.2023, din care rezultă  că domnul primar Constantin Toma va efectua 8 (opt) zile de concediu de odihnă, în perioada 16.08.2023 – 25.08.2023;

-prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239 din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău,

 În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru data de 31 august 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 122/13.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 152/13.07.2023 privind completarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 153/18.07.2023 privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 111/31.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, Strada Hangarului nr. 9, LOT 2;

4. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2023 privind suspendarea fluxului de colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;

 

5. Proiect de hotărâre nr. 155/26.07.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL  VÂNZARE ON LINE PIESE AUTO”;

 

6. Proiect de hotărâre nr. 156/31.07.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71818, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34;

 

7. Proiect de hotărâre nr. 159/09.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)”;

 

8. Proiect de hotărâre nr. 160/09.08.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 31;

9. Proiect de hotărâre nr. 161/09.08.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire Sală de sport școlară Școala Gimnazială nr. 11, Cartier Micro 3, str. Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, jud. Buzău“;

 

10. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU DE RECREERE AQUAPARK”;

11. Proiect de hotărâre nr. 163/11.08.2023 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”, în municipiul Buzău, județul Buzău, Strada Sf. Sava de la Buzău, nr. 4;

 

12. Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng;

 

13. Proiect de hotărâre nr. 165/17.08.2023 privind organizarea şi funcţionarea Târgului “TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”;

 

14. Proiect de hotărâre nr. 166/17.08.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

 

15. Proiect de hotărâre nr. 167/21.08.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 168/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, şi respectiv 06.09.2023, ora 13.00;

17. Proiect de hotărâre nr. 169/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 12.00 şi, respectiv 06.09.2023, ora 12.00;

18. Proiect de hotărâre nr. 170/23.08.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. și M.P.-E.;

 

19. Proiect de hotărâre nr. 171/23.08.2023 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 172/23.08.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  “Centrul de recreere și pregătire Buzău, zona dig râul Buzău, T 34, P 536, P 541, municipiul Buzău, județul Buzău”;

 

21. Proiect de hotărâre nr. 173/23.08.2023 privind rectificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

          22. Proiect de hotărâre nr. 174/24.08.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performanță, în anul 2023- sesiunea 3;

23. Proiect de hotărâre nr. 175/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

 

24. Proiect de  hotărâre nr. 176/24.08.2023 privind aprobarea modificării 11 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

 

          25. Proiect de hotărâre nr. 177/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

26. Proiect de hotărâre nr. 178/25.08.2023 pentru aprobarea trecerii unui imobil – construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

          27. Diverse: Raportul Direcției de Asistență Socială nr. 7068/10.07.2023 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați de Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate, astfel:

-nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de pe ordinea de zi au fost inițiate de domnul primar Constantin Toma;

-nr. 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de pe ordinea de zi au fost inițiate de viceprimarul municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, consilier local;

-nr. 13, 15, 16, 17 de pe ordinea de zi au fost inițiate de viceprimarul municipiului Buzău, doamna Oana Matache, consilier local.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ionuț – Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole