Interviu

(P) Cine nu separă gunoiul, plătește

Proiect de hotărâre nr. 311/19.12.2022 privind numirea unui manager interimar la Centrul Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii DECEMBRIE 2022

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru MIERCURI, 28 decembrie 2022, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 306/15.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 28.12.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 240/02.11.2022 privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău, aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022;

3. Proiect de hotărâre nr. 245/15.11.2022 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%;

          4. Proiect de hotărâre nr. 292/29.11.2022 privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă;

          5. Proiect de hotărâre nr. 293/05.12.2022 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2023, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;

          6. Proiect de hotărâre nr. 295/06.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 296/06.12.2022 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 297/08.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 299/09.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului);

10. Proiect de hotărâre nr. 300/12.12.2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

11. Proiect de hotărâre nr. 301/12.12.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii I.I. și I.T.-M.;

12. Proiect de hotărâre nr. 302/13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;

 

13. Proiect de hotărâre nr. 303/14.12.2022 privind suspendarea contractului de managent al doamnei F.–D.P., director – manager al Centrului Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 304/15.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023;

 

15. Proiect de hotărâre nr. 305/15.12.2022 privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor din Municipiul Buzău a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 307/16.12.2022 privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Buzău pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963;

17. Proiect de hotărâre nr. 308/16.12.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;

          18. Proiect de hotărâre nr. 309/19.12.2022 pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

          19. Proiect de hotărâre nr. 310/19.12.2022 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părţi din imobilul 326 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 311/19.12.2022 privind numirea unui manager interimar la Centrul Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 312/21.12.2022 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 229/20.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare  nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău

22. Proiect de hotărâre nr. 313/21.12.2022 privind aprobarea rectificării de buget pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

23. Proiect de hotărâre nr. 314/21.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8;

          24. Proiect de hotărâre nr. 315/21.12.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

25. Proiect de hotărâre nr. 316/22.12.2022 privind aprobarea participării în cadrul Proiectului “Centrul de excelență pentru învățământ dual-tehnic preuniversitar și universitar Buzău”, a aprobării Notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect în cadrul  apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Pilonul VI – Politici pentru noua generatie, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);    

          26. Proiect de hotărâre nr. 317/22.12.2022 privind rectificarea 11 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

27. Proiect de hotărâre nr.  318/22.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2023.

          28. Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău, cu excepția proiectului aflat la poziția nr. 1 pe ordinea de zi, care a fost inițiat de doamna consilier local Oana Matache, viceprimar al municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole