Advertorial

(P) Comuna Mărăcineni va avea serviciu propriu pentru gestionarea câinilor fără stăpân

În conformitatea cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, se aduc la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mărăcineni, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Înființare centru de zi și modernizare clădire, în localitatea Mărăcineni, str. Centrală M, Nr. 153-155, jud. Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect.
  • Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Mărăcineni, județul Buzău.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, accidente, precum și pentru alte situații deosebite.

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ” Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitatea cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

Proiectul de act normativ supus consultării publice, se găsește:

  • Pe site-ul UAT Mărăcineni – www.primariamaracineni.ro
  • la sediul UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni, Județul Buzău

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării publice: 20.01.2023.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email la adresa: primariamaracineni@yahoo.com
  • prin fax la nr. 0238/556788
  • prin poștă pe adresa UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni,

județul Buzău

  • depuse la sediul UAT Mărăcineni, sat Căpățânești, str. Centrală, nr. 96, comuna Mărăcineni, județul Buzău

Secretar General al U.A.T. Mărăcineni,

SAVA AURELIA MARILENA

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole