Advertorial

Piata Dacia devine de luna aceasta Piata Revolutiei 1989?

... privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piața Revoluției 1989;

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Ținând cont de prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

Având în vedere art. 133, alin. (1), art. 134, art. 139, alin. (5), lit. a)și b),art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentrumiercuri, 29 aprilie 2020, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu Constantinescu (sala 13).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu;

2.- proiectul de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău;

3.- proiectul de hotărârePRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale PiațaDaciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău” COD SMIS 129372; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

4.- proiectul de hotărâreprivind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020;

5.- proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii;

6.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare;

7.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe înmunicipiul Buzăuşi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

8.- proiectul de hotărâreprivind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău;

9.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții aleSocietăţiiComerciale „Pieţe, TârgurişiOboare” S.A. Buzău;

10.- proiectul de hotărârepentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale  Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere;

12.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publicedin municipiul Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Aleea Galleriei”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului “Crâng” din municipiul Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind ”decontarea cheltuielilor pentru participarea la competiții școlare sportive naționale și internaționale, a sportivilor școlari, acordare a burselor de performanță sportivă școlară și premierea performanțelor sportive școlare”;

16.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piața Revoluției 1989;

17.-alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Totodată, materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri(nr. 1 – 14) au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Proiectul de hotărâre nr. 15 a fost inițiat de domnul consilier local Constantin Ionescu.

Proiectul de hotărâre nr. 16 a fost inițiat de domnul consilier local Silviu-Laurențiu Roșioru.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

etichete

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole