Interviu

Sedinta de aprobare a bugetului Muncipiului Buzau

 

D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău, in temeiul art. 133,alin. (2), lit. a),art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

         Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marți, 11 februarie 2020, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu SocietateaRomână de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020“;

4.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193; Axaprioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

5.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00;

6.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâriau fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 07 februarie 2020

Nr.82

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole