Advertorial

Sedinta de indata a Consiliului Local Municipal Buzau

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

În temeiul dispozițiilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

Ținând cont de adresa nr. 4100/24.03.2020 a Instituției Prefectului Județului Buzău cu privire la modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor consiliilor locale, în contextul instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României și a necesității limitării și diminuării răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirusul SAARS-COV2,

Având în vedereart. 133,alin. (2), lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru joi, 02aprilie 2020, ora 12,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

2.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău;

4.-alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Art. 3.- Proiectele de hotărâriau fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 01 aprilie 2020

Nr.243

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole