Advertorial

Sedinta lunara la Primaria Buzau

D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 133,alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

           Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru joi, 12 decembrie 2019, ora 12,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții Stații de Încărcare autobuze electrice; AFERENTE PROIECT COD SMIS 127739: Achizițiemijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești; PROIECT FINANȚAT PRIN POR 2014-2020 de pus în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat; Prioritatea de Investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin  investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

4.- proiectul de hotărârepentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată;

5.- proiectul de hotărâre privindstabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020;

6.- proiectul de hotărârepentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuielia anului 2020 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

7.- proiectul de hotărârepentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificatpe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

9.- proiectul de hotărârepentru aprobarea bugetului de venituri şicheltuielirectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale “Urbis – Serv” S.R.L.Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00;

14.- proiectul de hotărâre privind respingere aunei contestaţii administrative;

15.- proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” în conformitate cu noile modificări legislative;

16.- proiectul de hotărâreprivind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă din proprietatea privată a statului sau proprietatea publică a municipiului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi criteriilor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău;

18.- proiectul de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2020, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

19.- proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţiei Locale Buzău;

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate   Amenajarea zonei adiacente Parcul Tineretului și canalului aferent;

21.- proiectul de hotărârepentru aprobarea Studiului de fezabilitate   Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”;

22.- proiectul de hotărârepentru aprobarea Studiului de fezabilitate   Amenajare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”;

23.- proiectul de hotărârepentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău;

24.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului privind administrarea locurilor de joacă din Municipiul Buzău;

25.- proiectul de hotărâre privindscoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Buzău;

26.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiulBuzău;

27.- proiectul de hotărâre privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău;

28.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Primar Ştefan Frăţilă”, parcului situat în stradaSf. Sava de la Buzău din municipiul Buzău;

29.- proiectul de hotărârepentru modificarea Hotărârii nr. 250/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea dării unor terenuri proprietate publică în folosinţa gratuită şi temporară a parohiilor “Sf. Apostoli Petru şi Pavel “, “Sf. Ioan Botezătorul ” şi ” Mihai Viteazul “din municipiul Buzău;

30.- proiectul de hotărârepentru aprobarea modificării contractului nr. 2.734din 14 februarie 2005 privind asocierea în participaţiune amunicipiului Buzău cu Societatea Comercială “Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societăţii Comerciale “Eximprod Grup S.A. Buzău);

31.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării imobilului  – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, Bulevardul Industriei, nr. 5;

33.- proiectul de hotărâreprivind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a douăterenuri, categoria de folosinţă drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 şi 65265;

34.- proiectul de hotărâreprivind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8 F, 8G şi 8H;

35.- proiectul de hotărâreprivind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 1 Mai nr. 26 bis;

36.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului nr. 28;

37.- proiectul de hotărârepentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu, nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a acestor terenuri;

38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova, nr. 9, respectiv Ștefan Popescu, nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10  și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și arapoartelor de evaluare a acestor  terenuri;

39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont;

40.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont;

41.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) “Construire clădire de turism cu regim de înălțime P+2 nivele „amplasatăîn municipiul Buzău, str. Tunel, nr. 2,  judeţul Buzău;

42.- proiectul de hotărâre privind ”Accesul gratuit la competiții sportive pentrucopiiipână la vârsta de 16 ani”;

43.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri(nr. 1- nr. 41) au fost inițiate de primarul municipiului Buzău. Proiectul de hotărâre nr. 42 a fost inițiat de consilierii PNL.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pepagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena Camelia Toma

 

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole