Advertorial

Urbis Serv schimbă prețurile

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru vineri, 05 noiembrie 2021, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru vineri, 05 noiembrie 2021, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

         1.- proiect de hotărâre nr. 193 din 02.11.2021 pentru aprobarea trecerii unor stații de autobuz (construcții) din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora;

2.- proiect de hotărâre nr. 194 din 03.11.2021 pentru completarea Hotărârii nr. 176/27.10.2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea în administrare a unei părți din imobilul P.T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități;

          3.- proiect de hotărâre nr. 195 din 03.11.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Buzău, ca membri în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău care au vacantat posturi de directori și directori adjuncți – sesiunea 2021;

4.- proiect de hotărâre nr. 196 din 04.11.2021 privind aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială Urbis Serv S.R.L. Buzău.

Art. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Ilinca Moise

Add Comment

lasă aici un comentariu

Mai multe articole